iso

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ТӨВ ДАЛАНЗАДГАД ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ТӨВ ДАЛАНЗАДГАД ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БАЙРШИЛ: Өмнөговь аймаг, Даланзадгад хот