iso

Улаанбаатар хотын “Тэрэлж” тосгоны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

УЛААНБААТАР ХОТЫН “ТЭРЭЛЖ” ТОСГОНЫ ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ОН: 2018
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Налайх  дүүрэг, 1, 5, 6-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө