iso

“АЮУ ҮЖИН” ХХК Үйлчилгээтэй контор

“АЮУ ҮЖИН” ХХК Үйлчилгээтэй контор

ОН: 2018
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: “АЮУ ҮЖИН” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар, иж бүрэн ажлын зураг төсөл