iso

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ТӨВ МАНДАЛГОВЬ ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ТӨВ МАНДАЛГОВЬ ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ОН: 2015
БАЙРШИЛ: Дундговь аймгийн төв, Сайнцагаан сум
ЗАХИАЛАГЧ: Монгол улсын Засгийн газар, Барилга, хот байгуулалтын яам
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Хот тосгоны, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө