iso

640 ХҮҮХДИЙН СУУДАЛТАЙ СУРГУУЛИЙН НЭГ МАЯГИЙН ЗАГВАР ЗУРАГ

640 ХҮҮХДИЙН СУУДАЛТАЙ СУРГУУЛИЙН НЭГ МАЯГИЙН ЗАГВАР ЗУРАГ

ОН: 2013
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот
ЗАХИАЛАГЧ: Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухаан Спортын Яам
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, иж бүрэн ажлын зураг төсөл